Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
In de Regio
ANBI 2014

ANBI vanaf 1 januari 2014

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Zorg Midden-Holland is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI). Voor wie geld wil nalaten of schenken, is het belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. 

Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI's verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het
vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Hieronder vindt u onze gegevens:

Naam:  stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland

Fiscaal nummer: 80.94.73.380

Contactgegevens:

Ridder van Catsweg 67
2803 NA Gouda
0182-358199                    
www.hospicemiddenholland.nl


Bestuurssamenstelling: 


Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting op hoofdlijnen, zorgt dat beleid 
wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur.

Op de pagina Bestuur vindt u de huidige samenstelling van het bestuur. 

Beleidsplan:

Voor de jaren 2015-2017 heeft de stichting het Beleidsplan 2015-2017 opgesteld. 
Het beleidsplan is onderdeel van de beleidscyclus, net als het jaarlijkse activiteitenplan met begroting. 
Daarbij is het van belang om terug te kijken op de af­gelopen periode, maar vooral om de huidige maatschappelijke
ontwikkelingen te bezien en de concrete vertaling daarvan naar de activiteiten van de stichting. 

Beloningsbeleid:

De stichting volgt voor haar medewerkers de cao ‘Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg'. 
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden.

Doelstelling:

De doelstelling van de stichting is omschreven in de statuten (2007):

1. Het voldoen aan de vraag naar kwalitatief hoogwaardige palliatieve zorg in de laatste levensfase door het aanvullen 
van mantelzorg in een (bijna) thuissituatie door vrijwilligers, steeds met respect voor een ieders (levens) overtuiging; 
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt met of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin des woords.


2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a: het bieden van palliatieve terminale 24-uurs zorg en ondersteuning in het hospice, de overname naar behoefte 
    van de regierol voor de mantelzorg en het aansturen van de zorgverlening; 
b. het bieden van palliatieve terminale 24-uurs ondersteuning in de thuissituatie en de coördinatie van 
    de mantelzorg naar behoefte, het bieden van palliatieve terminale 24-uurs ondersteuning in de thuissituatie als
    overbrugging voor opname in het hospice of andere zorginstelling, de coördinatie van de mantelzorg naar behoefte 
    en het bieden van palliatieve terminale ondersteuning in de thuissituatie in crisissituaties;

c. het bieden van palliatieve 24-uurs ondersteuning aanvullend op de mantelzorg in intramurale instellingen en 
   coördinatie van de mantelzorg naar behoefte

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

'Terug aan de keukentafel’ is het thema van het jaarverslag van de stichting over 2012. 

Financiële verantwoording:

De stichting is een organisatie zonder winstoogmerk die haar activiteiten kan ontplooien dankzij een subsidie van 
het ministerie van VWS. Deze subsidie wordt verstrekt op basis van het aantal geholpen mensen en wordt berekend 
over een referteperiode van drie jaar voorafgaand aan het subsidiejaar en maakt de kern van het werk van de 
stichting mogelijk.  In de jaarrekening vindt u de financiële verantwoording hiervan terug. 

Downloaden:

Jaarverslagen

Jaarrekening 2014
Het beleidsplan 2015-2017

Het activiteitenplan 2014

Exploitatieoverzicht 2015