Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
Open Huis
ANBI 2014

Doelstelling

Doelstelling


De doelstelling van de stichting is omschreven in de statuten (2007):

1. Het voldoen aan de vraag naar kwalitatief hoogwaardige palliatieve zorg in de laatste levensfase door het aanvullen 
van mantelzorg in een (bijna) thuissituatie door vrijwilligers, steeds met respect voor een ieders (levens) overtuiging; 
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt met of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin des woords.


2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a: het bieden van palliatieve terminale 24-uurs zorg en ondersteuning in het hospice, de overname naar behoefte 
    van de regierol voor de mantelzorg en het aansturen van de zorgverlening; 
b. het bieden van palliatieve terminale 24-uurs ondersteuning in de thuissituatie en de coördinatie van 
    de mantelzorg naar behoefte, het bieden van palliatieve terminale 24-uurs ondersteuning in de thuissituatie als
    overbrugging voor opname in het hospice of andere zorginstelling, de coördinatie van de mantelzorg naar behoefte 
    en het bieden van palliatieve terminale ondersteuning in de thuissituatie in crisissituaties;

c. het bieden van palliatieve 24-uurs ondersteuning aanvullend op de mantelzorg in intramurale instellingen en 
   coördinatie van de mantelzorg naar behoefte

Onder leiding van coordinatoren bieden goed opgeleide vrijwilligers ondersteuning aan hen voor wie sterven dichtbij is en hun mantelzorgers.