Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
In de Regio
ANBI 2014

Bestuur

 

Gegevens ten behoeve van ANBI:
 

Naam: Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland
 

Fiscaal nummer: 8113.62.735
Kamer van Koophandel: 24312381
 

Contactgegevens:

stichting Vrienden van hospice Midden-Holland

t.a.v. het bestuur

Ridder van Catsweg 67

2803 NA Gouda
 

Samenstelling bestuur:

De heer Hans van Groningen (voorzitter)

De heer Arie Plug (penningmeester a.i.)

De heer Bas Roest


Beleidsplan:

 

STICHTING VRIENDEN VAN HOSPICE MIDDEN-HOLLAND

2015 - 2020

 

 

                                     INHOUDSOPGAVE

 

            1         Inleiding

            2         Missie en doelstellingen

            3         Verwerven van middelen

            4         Inrichting van de organisatie

            5         Verantwoording

            6         Activiteiten en strategische keuzes 2015 – 2020

 

 

            1         Inleiding

 

In het kader van de ANBI-regelgeving leest u in het navolgende het beleidsplan van de Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland. De Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland werd in augustus 2002 opgericht. De achtergrond daarvan is een steunfonds te zijn voor een hospice gesitueerd in een pand aan de Ridder de Catsweg te Gouda alsmede voor de terminale zorg thuis. Door de jaren heen is alleen maar toegenomen omdat er sprake is van een terugtredende overheid en daarmee beperkte financiering van de activiteiten.

 

            2         Missie en doelstellingen

 

In de statuten is de doelstelling van de Stichting als volgt omschreven:

 

'Door het verwerven van eenmalige en/of periodieke bijdragen te verzamelen ten behoeve van de instandhouding en verdere ontplooiing van het Hospice Midden-Holland te Gouda en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords'.

 

Het doel van de stichting brengt met zich mee dat financiële middelen worden vergaard bij donateurs enerzijds en bedragen uitgekeerd aan de stichting Hospice Midden-Holland ("Hospice") anderzijds. Voor alle betrokkenen is het goed duidelijkheid te hebben over het beheer van deze middelen.

 

Hoofdlijn is de gedachte dat de stichting uitsluitend activiteiten ontplooit in het kader van het verwerven, bewaren, registreren en doorgeven van donaties, en het positief naar buiten dragen van de gedachte van Hospice en het organiseren van activiteiten, die daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Deze activiteiten dienen weliswaar zelfstandig maar wel in onderlinge afstemming met het Hospice te worden uitgevoerd. Uitgangspunt is dat de stichting de ontvangen fondsen overdraagt aan het Hospice behoudens de vorming van reserves en tenzij er redenen aanwezig zijn om de middelen onder beheer van de stichting te houden.

 

            3         Verwerven van middelen

 

De Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland verwerf middelen uit donaties en giften, erfstellingen  en legaten. Daarnaast zijn er fondsenwervingsacties. De vaste inkomsten zijn beperkt van omvang en zijn afkomstig van een aantal donateurs.

Bedragen worden veelal ontvangen van familieleden, van bewoners die gebruik hebben gemaakt van de faciliteiten van het hospice.

Een van de bekendste fondsenwervingsacties betreft het charitydinner. Op een bijzondere locatie in Gouda wordt eens in de 2/3 jaar een actie georganiseerd. Naast de ‘verkoop’ van tafels, wordt tevens een veiling georganiseerd.

 

            4         Inrichting van de organisatie

 

Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland is een zelfstandige rechtspersoon met een bestuur bestaande uit de volgende personen:

 

De heer Hans van Groningen (voorzitter)

De heer Arie Plug (penningmeester a.i.)

De heer Bas Roest

 

Het bestuur komt elk jaar ongeveer 4 keer bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken en daar waar nodig activiteiten te ontplooien.

 

            5         Verantwoording

 

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld waarin zichtbaar wordt gemaakt welke bijdragen zijn ontvangen. Tevens wordt inzicht gegeven in de vermogenspositie van de Stichting.

 

            6         Activiteiten en strategische keuzes 2015 – 2020

 

 

Activiteiten 2012-2014

 

Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van een aanzienlijke verbouwing van het Hospice aan de Ridder de Catsweg te Gouda. Een verbouwing die heeft gezorgd voor een verbetering voor de leefomgeving voor de bewoners en haar familie van het hospice.

Zowel in 2012 als in 2013 is de Stichting intensief bezig geweest met het verkrijgen van sponsoren voor deze verbouwing. Dit is een groot succes geweest! De verbouwing is gerealiseerd en tevens betaald met de hiervoor verkregen middelen. Het vermogen van de stichting is daardoor behoorlijk in stand gebleven.

 

In 2013 zijn de ontvangsten van het charitydinner, bestemd voor de verbouwing, als baten verantwoord. Zoals ook uit de jaarrekening blijkt heeft het charitydinner inclusief de veiling een prachtige opbrengst gerealiseerd van ruim  € 53.000.

 

2014 is voor de stichting zelf een ‘rustig’ jaar geweest. De opbrengsten bestonden uit donaties en giften van familie van bewoners alsmede van trouwe vaste donateurs.

Nagekomen verbouwingskosten, maar ook andere kosten die het hospice heeft gemaakt zijn vervolgens betaald door de vrienden van.

 

Strategische keuze voor 2015 – 2020

 

De Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland als steunfonds voor terminale zorg thuis en Hospice blijft hard nodig. De laatste jaren blijkt te meer dat zij qua exploitatie steun nodig heeft van de vrienden van. Dankzij de ongelofelijk trouwe en gemotiveerde inzet van een groot aantal vrijwilligers, is dit werk nog mogelijk en is de benodigde financiële ondersteuning door de vrienden van nog beperkt.

Voor de toekomst zal financiële ondersteuning alleen maar meer nodig zijn. Het hospice heeft schulden, die onmogelijk door het hospice zelf kunnen worden afgelost. De vrienden van kan hierbij voor een belangrijk deel garant staan of te hulp schieten.

Ook incidentele grotere uitgaven, zoals onderhoudskosten etc. zullen voor rekening moeten komen van de vrienden van.

Dit zal ook voor de periode 2015-2020 het doel zijn voor de vrienden van.

 

In 2016 zal opnieuw een charitydinner worden georganiseerd. Daarnaast zal de Stichting zich de komende periode bezinnen om nog meer bekendheid te verkrijgen in de regio; het werk onder de aandacht te brengen en tevens baten te verkrijgen voor dit mooie werk!

           

Beloningsbeleid:   Onbezoldigd

 

Doelstelling:

 

statuten d.d. 15 augustus 2002:

'Door het verwerven van eenmalige en/of periodieke bijdragen te verzamelen ten behoeve van de instandhouding en verdere ontplooiing van het Hospice Midden-Holland te Gouda en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords'.

 


Financieel jaarverslag:
Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013